Panaszok kezelése

1. A hálózat kiépítésével, átépítésével, az előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével, a hibabejelentő szolgálat működtetésével kapcsolatos vita esetén az NHH-hoz vagy a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez fordulhat az Előfizető:

 

2. Az ügyfélszolgálat működtetésével (panaszügyintézés, díjreklamáció, kötbér, kártérítés, stb.) kapcsolatos vita esetén:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
    4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
    Tel: (42) 594-227

 

3. A szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvénybe ütköző magatartása esetén:

Gazdasági Versenyhivatal
    1054 Budapest V, Alkotmány u. 5.
    (levélcím: 1245 Budapest 5., Pf. 1036.)
     Tel: (1) 472-8900

 

4. A Szolgáltató általános helyi vállalkozási tevékenységével kapcsolatos jogvita esetén:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal jegyzője
    44001 Nyíregyháza Kossuth tér 1
    Tel: (42) 524-524; (80) 414-414

 

5. Az első fokon illetékes bírósági fórum:

Nyíregyházi Városi Bíróság

    4401 Nyíregyháza, Bocskai út 2.
    Tel: (42) 523-800

 

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Békéltető Testület

    4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
    Tel: (42) 311-544
    Fax: (42) 311-750

 

Panaszok intézése

Az Előfizetők Panaszaikat megtehetik az ügyfélszolgálaton személyesen, továbbá írásban, elektronikus úton tett vagy eljuttatott, valamint telefonon , illetve telefaxon tett bejelentés útján. Az Előfizető által előterjesztett Panaszt a Szolgáltató nyilvántartásba veszi.
A Szolgáltató az Előfizető bejelentését, panaszát azonnal elintézhető szóbeli panasz esetén lehetőleg azonnal, nem szóbeli vagy hosszabb ügyintézést igénylő szóbeli bejelentés esetén legkésőbb a bejelentéstől számított 30 napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Előfizetőt értesíti azonnali ügyintézés esetén az Előfizető igénye szerint szóban vagy írásban, későbbi ügyintézés esetén a kivizsgálás befejezésétől számított 15 napon belül írásban. Amennyiben a bejelentés, panasz kivizsgálására ( pl. harmadik fél bevonása miatt ) a 30 nap nem elegendő, a szolgáltató köteles írásban értesíteni az Előfizetőt az ügy elintézésének várható időpontjáról.
Ha a bejelentés, panasz kivizsgálásához vagy orvoslásához helyszíni bejárás is szükséges, az Előfizető az előre egyeztetett időpontban köteles a Szolgáltató részére a bejutást és a hozzáférést biztosítani. Ha ez az Előfizető hibájából meghiúsul, a Szolgáltató az Előfizetőt új időpont egyeztetésére való felhívással értesíti, és az ügy elintézésének határideje az új időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik, továbbá az Előfizetőt az ÁSZF 2. számú mellékletben meghatározott összegű kiszállási díj fizetésének kötelezettsége terheli. Az Előfizetői panasz elutasításáról szóló indokolt álláspontját a Szolgáltató az Előfizető részére legkésőbb a kivizsgálást követő 15 napon belül megküldi.

[Adatkezelési tájékoztató]
@ 2000 - 2018 Szabolcs Kábeltelevízió Kft.